Dharamshala Committee :sqd. Leader Umaid singh
President Dharam Shala Samiti
+91 9311447392

Shri kishor singhania
Vice President
+91 9811408221

Shri Badari Pasad
Manager
+91

Nitin Kumar
Secretary
+91